Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pryzmat_tego_co_jest_teraz

Położenie w czasoprzestrzeni Pryzmatu Tego Co Jest Teraz na podstawie dotychczasowych badań.

KLAY, Uzbad
(Smutek Podlasia)

W naszej pracy przedstawiamy kilka hipotez dotyczących umiejscowienia Pryzmatu Tego Co Jest Teraz (PyTeCoJeT'u), jego budowy i funkcji oraz wniosków płynących z tych hipotez. Podjęliśmy także próbę porównania wniosków opartych na tych hipotezach z dotychczasowymi doświadczeniami. Zaproponowaliśmy kilka możliwych doświadczeń.

0. Informacje Wstępne

0.1 Pryzmat

a. służy analizie - rozszczepia (ale efekt widać gdy puści się wiązkę na ekran) b. zagina i obniża ostrość - jeśli się przezeń patrzy (jeśli ekranem jest oko)

Za pryzmat służą okoliczności, czas i miejsce. Obraz = f(x, y, z, t, materiał i kąt prymatu, okoliczności dodatkowe).

0.2 Oceny innych autorów

0.2.1 Słownik poprawnej polszczyzny:
 pryzmat m IV, D pryzmaty ^ Patrzeć na coś,

widzieć coś przez pryzmat czegoś (nie: kogoś) «ujmować coś z pewnego punktu widzenia»: Odkąd utracił zdrowie, zaczął parzeć na cały świat przez pryzmat swojej choroby. U Pol. (2),190. == 0.2.2 Słownik języka polskiego: == pryzmat m IV, D. -u, Ms. ~acie; lm M. -y, fiz. « graniastosłup prosty, o podstawie trójkąt- nej, z przezroczystego materiału, służący do zmiany kierunku biegu wiązki światła oraz do rozszczepiania światła na barwy składowe; stosowany w najrozmaitszych przyrządach op- tycznych » ^ fraz. Patrzeć na coś, widzieć coś przez pryzmat czegoś «ujmować coś z pewne- go punktu widzenia, interpretować sobie coś w szczególny sposób» == 0.2.3 Encyklopedia Powszechna PWN: == PRYZMAT, ugrupowanie artyst. działające 1930-39 w Warszawie; czł. P. byli gł. uczniowie F.Sz. Konarskiego i malarze złączeni z nimi wspólną ideologią plast., m.in.: L. Adwento- wicz, J. Dutkiewicz (gł. ideolog grupy), Z. Ko- nonowicz, K. Laeissch, K. Łada, L. Pękalski, J.S. Sokołowski, J. Studnicki, W. Taranczewski, J. Wodyński, K. Tomorowicz (do 1935); two- rzyli oni zwartą grupę artyst., nie sformowali na piśmie żadnego programu; w swojej sztuce wychodzili do natury, a gł. ich zainteresowania koncentrowały się wokół koloru; powszechne wśród nich zainteresowanie malarstwem ścien- nym zrealizowano dopiero po wojnie. ==== 1.0 Przedmiot Badań ==== === 1.1 Aksjomaty === == 1.1.1 Niedookreślony punkt teraźniejszości == Niedookreślony punkt teraźniejszości to pewnik aksjomatyczny, którego się nie definiuje. Wyjaśniamy jednak że położenie punktu P jest funkcją czasu (P(t)), a punkt jest niedookreślony bo nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu i wskazać punkt (patrz też zasada Hisenbergera). == 1.1.2 Wspomnienia i wrażenia == Wspomnienia i wrażenia minione i otrzymane to pewniki aksjomatyczne których nie definiujemy. Wszystkie wspomnienia i wrażenia minione znajdują się w przestrzeni wspomnień i wrażeń minionych (patrz 1.2.2) a wrażenia otrzymane w siedlisku myśli (). === 1.2 Założenia wstępne === == 1.2.1 To Co Jest Teraz == Jest to otoczenie ? niedookreślonego punktu teraźniejszości P o promieniu dt. == 1.2.2 przestrzeń wspomnień i wrażeń minionych == Przestrzenią wspomnień i wrażeń minionych jest niepusta przestrzeń teoretyczna zawierająca wspomnienia i wrażenia minione. == 1.2.3 Obraz == Obrazem O jest obraz wspomnienia lub wrażenia minionego, który w Tym Co Jest Teraz przechodzi przez Pryzmat Tego Co Jest Teraz PyTeCoJeT i wpada do siedliska myśli (patrz). == 1.2.4 analiza == Analizą jest proces przetwarzania obrazu we wrażenie otrzymane przez siedlisko myśli. By ułatwić rozważania zakładamy że trwa on nie dłużej niż dt. == 1.2.5 Siedlisko myśli (A - jak analizator) == Siedliskiem myśli jest teoretyczny przyrząd analizujący obraz o i dający w wyniku wrażenie otrzymane. Siedlisko jest nieskończoną płaszczyzną na która pada obraz. === 1.3 Główne założenia - obiekty badań === == 1.3.1 Pryzmat (PyTeCoJeT) == Przedmiotem jest pryzmat teoretyczny o niedookreślonym kształcie. Jest to więc jednorodna bryła geometryczna o stałej gęstości „G” na ogół różnej od gęstości otoczenia i dwóch nie równoległych powierzchniach przecinających się pod kątem „a”. Pryzmat umieszczony jest w przestrzeni w stałej (o czym w następnych rozdziałach) odległości od siedliska myśli tak że istnieje płaszczyzna (normalna Pryzmatu Tego Co Jest Teraz) prostopadła do ekranu i obu płaszczyzn pryzmatu i zmiennej odległości od M. == 1.3.2 Przezeń Patrzący (PP) == Przezeń Patrzącym jest patrzący teoretyczny o niedookreślonej budowie i kształcie. Jest on więc bryłą geometryczną z dwuwymiarowym teoretycznym siedliskiem myśli i teoretyczną przestrzenią wspomnień i wrażeń minionych. === 1.4 Zdarzenie elementarne === == 1.4.1 Zdarzenie elementarne ? - definicja == Zdarzeniem elementarnym jest otrzymanie przez Przezeń Patrzącego PP wrażenia otrzymanego - wyniku analizy przez siedlisko myśli obrazu. === 1.5 Próba zobrazowanie zjawiska. === Zwracamy uwagę na to że zjawisko jest obiegiem zamkniętym. Ryc. nr. 1. przedstawia pryzmat teoretyczny, jego cechy charakterystyczne (opisane później) i jego położenie względem Przezeń Patrzącego. Ryc. nr. 2. przedstawia schemat Zdarzenia. Zwróćmy uwagę na sprzężenie zwrotne - wcześniej nieopisywane zjawisko przechodzenia wrażenia otrzymanego w minione. Ryc. nr. 3. przedstawia miejsce Zdarzenia i Patrzącego w czasoprzestrzeni. Ryc. nr. 4. służy pokazaniu Patrzącego jako istoty wydłużającej się z biegiem czasu. ==== 2. Hipoteza stałego położenia pryzmatu w czasoprzestrzeni. ==== === 2.0 Wstęp === W tym rozdziale zajmiemy się rozważaniami na temat szczególnego przypadku występowania pryzmatu - gdy jest on nieruchomy w czasoprzestrzeni. === 2.1 Pryzmat µ. === Taki rodzaj pryzmatu nazywamy pryzmatem µ. === 2.2 Hipoteza: === Położenie pryzmatu tego co jest µ jest stałe w czasoprzestrzeni (nie jest funkcją), stanowi punkt w przestrzeni i czasie. Jest więc niedookreślonym punktem teraźniejszości: µ = P(X,Y,Z,T) gdzie T, X, Y, Z = const. (patrz 1.1). === 2.3 Wnioski wynikające z hipotezy: === Przezeń Patrzący PP może otrzymać wrażenie otrzymane (wynik analizy obrazu przez siedlisko myśli) - może nastąpić Zdarzenie elementarne (?), tylko w przedziale czasowym ? = (T-dt,T+dt) . === 2.4 Informacje dodatkowe: === Warto zaznaczyć że µ nie jest PyTeCoJeT (patrz następny rozdział) Warto przypomnieć że parametry µ (kąty ? i ?) nie są znane lecz są stałe dla pojedynczego pryzmatu (od nich przecież zależy obraz i wrażenie otrzymane). ==== 3. Hipoteza stałego położenia pryzmatu w przestrzeni i jednostajnego przemieszczania w czasie. ==== === 3.0 Wstęp === W tym rozdziale zajmiemy się rozważaniami na temat zachowania się pryzmatu na co dzień - czyli gdy istnieje przez dłuższy czas, lecz nie porusza się w przestrzeni. === 3.1 Pryzmat ?: === Tego typu pryzmat nazywamy pryzmatem ?. === 3.2 Hipoteza: === Położenie pryzmatu tego co jest ? jest stałe w przestrzeni stanowi punkt w przestrzeni, nie jest ono jednak stałe w czasie. Pryzmat typu ? jest więc funkcją czasu taką że: ?(t´) = µ´ = P(X,Y,Z,t´) gdzie X,Y,Z = const. i t´ należy do czasu życia PP. === 3.3 Wnioski: === 1. ? może nastąpić w dla dowolnego t´ 2. Za każdym razem gdy nastąpi ? obraz i wrażenie otrzymane mogą być inne od poprzednich. 3. Pryzmat typu ? może przestać wpływać na dotąd zniekształcane obszary przestrzeni wrażeń minionych. 4. Może też zacząć. 5. Dwa pryzmaty typu ?, o przekrywającym się położeniu w przestrzeni, ale inaczej poruszające się w czasie mogą znaleźć się w tym samym miejscu czasoprzestrzeni. Ich wzajemne oddziaływanie może przynieść trudne do przewidzenia efekty. ==== 4. Propozycja zasad dotyczących hipotezy słabookreślonego położenia pryzmatu w czasoprzestrzeni. ==== === 4.1 Wstęp === Według autorów ta hipoteza, jako najogólniejsza, stanowi potencjalnie najlepszy opis Pytecojeta. === 4.2 Hipoteza === 1. Zmienny w czasie Pytecojet ? przemieszcza się w czasoprzestrzeni, nie przymujemy żadnych upraszczających założeń. 2. Dziedzina funkcji pryzmatu jest ograniczona w czasoprzestrzeni. 3. Funkcja pryzmatu nie musi być ciągła, ani ograniczona, o czym świadczą chwilowe zaniki pamięci pod wpływem nagłych zdarzeń. === 4.3 Wnioski === 1. Nie wydaje się celowe budowanie hipotetycznego Pytecojeta z kilku składowych pryzmatów ?. 2. Pryzmaty µ i ? mogą stanowić kolejne przybliżenia pryzmatu ? ==== 5. Wnioski Końcowe i Proponowane Doświadczenia. ==== === 5.1 Koniec Prac === Na skutek wielu różnych wydarzeń prace nad teorią PyTeCoJeTa została przerwana bez zakończenia, tak więc nie ma wniosków, proponujemy jednak kilka doświadczeń, których szczegółowego opisu jednak nie zamieszczamy. === 5.2 Proponowane doświadczenia === Przyszłym badaczom, entuzjastom naszych koncepcji, którzy będą skłonni rozwijać naszą teorię proponujemy następujące doświadczenia: 1) Okłamać kogoś i po kilku dniach wyjawić mu prawdę. (Tworzymy zdarzenia, następnie nowy pryzmat tego co jest). 2) Spoglądanie na własną przeszłość i na sposób w jaki patrzyło się na swoją przeszłość w przeszłości. === 5.3 Podziękowania === Dziękujemy Uniwersytetowi Warszawskiemu i L.O. 2 za doświadczenia życiowe które skłoniły nas do rozmyślań. Znajomym dalszym i bliższym przekazuję wyrazy uznania - bez was nie mieli byśmy na co patrzeć przez pryzmat.

pryzmat_tego_co_jest_teraz.txt · ostatnio zmienione: 2005/06/15 20:13 (edycja zewnętrzna)