Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pryzmat_tego_co_jest_teraz

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pryzmat_tego_co_jest_teraz [2005/06/15 20:13] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +==== Położenie w czasoprzestrzeni ​ Pryzmatu Tego Co Jest Teraz  na podstawie dotychczasowych badań. ====
  
 +KLAY, Uzbad\\
 +(Smutek Podlasia)
 +
 +=== W naszej pracy przedstawiamy kilka hipotez dotyczących umiejscowienia Pryzmatu Tego Co Jest Teraz (PyTeCoJeT'​u),​ jego budowy i funkcji oraz wniosków płynących z tych hipotez. Podjęliśmy także próbę porównania wniosków opartych na tych hipotezach z dotychczasowymi doświadczeniami. Zaproponowaliśmy kilka możliwych doświadczeń. ===
 +
 +==== 0. Informacje Wstępne ====
 +
 +=== 0.1 Pryzmat ===
 +
 +a. służy analizie - rozszczepia (ale efekt widać gdy puści się wiązkę na ekran)
 +b. zagina i obniża ostrość - jeśli się przezeń patrzy (jeśli ekranem jest oko)
 +
 +Za pryzmat służą okoliczności,​ czas i miejsce.
 +Obraz = f(x, y, z, t, materiał i kąt prymatu, okoliczności dodatkowe).
 +
 +=== 0.2 Oceny innych autorów ===
 +
 +== 0.2.1 Słownik poprawnej polszczyzny:​ ==
 +
 +   ​pryzmat m IV, D pryzmaty ^ Patrzeć na coś,
 +widzieć coś przez pryzmat czegoś (nie: kogoś)
 +<<​ujmować coś z pewnego punktu widzenia>>:​ Odkąd
 +utracił zdrowie, zaczął parzeć na cały świat przez
 +pryzmat swojej choroby. // U Pol. (2),190.
 +
 +== 0.2.2 Słownik języka polskiego: ==
 +
 +   ​pryzmat m IV, D. -u, Ms. ~acie; lm M. -y,
 +fiz. << graniastosłup prosty, o podstawie trójkąt-
 +nej, z przezroczystego materiału, służący do
 +zmiany kierunku biegu wiązki światła oraz do
 +rozszczepiania światła na barwy składowe;
 +stosowany w najrozmaitszych przyrządach op-
 +tycznych >> ^ fraz. Patrzeć na coś, widzieć coś
 +przez pryzmat czegoś <<​ujmować coś z pewne-
 +go punktu widzenia, interpretować sobie coś
 +w szczególny sposób>>​
 +
 +== 0.2.3 Encyklopedia Powszechna PWN: ==
 +
 +PRYZMAT, ugrupowanie artyst. działające
 +1930-39 w Warszawie; czł. P. byli gł. uczniowie
 +F.Sz. Konarskiego i malarze złączeni z nimi
 +wspólną ideologią plast., m.in.: L. Adwento-
 +wicz, J. Dutkiewicz (gł. ideolog grupy), Z. Ko-
 +nonowicz, K. Laeissch, K. Łada, L. Pękalski,
 +J.S. Sokołowski,​ J. Studnicki, W. Taranczewski,​
 +J. Wodyński, K. Tomorowicz (do 1935); two-
 +rzyli oni zwartą grupę artyst., nie sformowali
 +na piśmie żadnego programu; w swojej sztuce
 +wychodzili do natury, a gł. ich zainteresowania
 +koncentrowały się wokół koloru; powszechne
 +wśród nich zainteresowanie malarstwem ścien-
 +nym zrealizowano dopiero po wojnie.
 +
 +==== 1.0 Przedmiot Badań ====
 +
 +=== 1.1 Aksjomaty ===
 +
 +== 1.1.1 Niedookreślony punkt teraźniejszości ==
 +Niedookreślony punkt teraźniejszości to pewnik aksjomatyczny,​ którego się nie definiuje. Wyjaśniamy jednak że położenie punktu P jest funkcją czasu (P(t)), a punkt jest niedookreślony bo nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu i wskazać punkt (patrz też zasada Hisenbergera).
 +
 +== 1.1.2 Wspomnienia i wrażenia ==
 +Wspomnienia i wrażenia minione i otrzymane to pewniki aksjomatyczne których nie definiujemy. Wszystkie wspomnienia i wrażenia minione znajdują się w przestrzeni wspomnień i wrażeń minionych (patrz 1.2.2) a wrażenia otrzymane w siedlisku myśli ().
 +
 +=== 1.2 Założenia wstępne ===
 +
 +== 1.2.1 To Co Jest Teraz ==
 +Jest to otoczenie ? niedookreślonego punktu teraźniejszości P o promieniu dt.
 +
 +== 1.2.2 przestrzeń wspomnień i wrażeń minionych ==
 +Przestrzenią wspomnień i wrażeń minionych jest niepusta przestrzeń teoretyczna zawierająca wspomnienia i wrażenia minione.
 +
 +== 1.2.3 Obraz ==
 +Obrazem O jest obraz wspomnienia lub wrażenia minionego, który w Tym Co Jest Teraz przechodzi przez Pryzmat Tego Co Jest Teraz PyTeCoJeT i wpada do siedliska myśli (patrz).
 +
 +== 1.2.4 analiza ==
 +Analizą jest proces przetwarzania obrazu we wrażenie otrzymane przez siedlisko myśli. By ułatwić rozważania zakładamy że trwa on nie dłużej niż dt.
 +
 +== 1.2.5 Siedlisko myśli (A - jak analizator) ==
 +Siedliskiem myśli jest teoretyczny przyrząd analizujący obraz o i dający w wyniku wrażenie otrzymane. Siedlisko jest nieskończoną płaszczyzną na która pada obraz.
 +
 +=== 1.3 Główne założenia - obiekty badań ===
 +
 +== 1.3.1 Pryzmat (PyTeCoJeT) ==
 +Przedmiotem jest pryzmat teoretyczny o niedookreślonym kształcie. Jest to więc jednorodna bryła geometryczna o stałej gęstości "​G"​ na ogół różnej od gęstości otoczenia i dwóch nie równoległych powierzchniach przecinających się pod kątem "​a"​. Pryzmat umieszczony jest w przestrzeni w stałej (o czym w następnych rozdziałach) odległości od siedliska myśli tak że istnieje płaszczyzna (normalna Pryzmatu Tego Co Jest Teraz) prostopadła do ekranu i obu płaszczyzn pryzmatu i zmiennej odległości od M.
 +
 +== 1.3.2 Przezeń Patrzący (PP) ==
 +Przezeń Patrzącym jest patrzący teoretyczny o niedookreślonej budowie i kształcie. Jest on więc bryłą geometryczną z dwuwymiarowym teoretycznym siedliskiem myśli i teoretyczną przestrzenią wspomnień i wrażeń minionych.
 +
 +=== 1.4 Zdarzenie elementarne ===
 +
 +== 1.4.1 Zdarzenie elementarne ? - definicja ==
 +Zdarzeniem elementarnym jest otrzymanie przez Przezeń Patrzącego PP wrażenia otrzymanego - wyniku analizy przez siedlisko myśli obrazu.
 +
 +=== 1.5 Próba zobrazowanie zjawiska. ===
 +Zwracamy uwagę na to że zjawisko jest obiegiem zamkniętym.
 +
 +
 +Ryc. nr. 1. przedstawia pryzmat teoretyczny,​ jego cechy charakterystyczne (opisane później) i jego położenie względem Przezeń Patrzącego.
 +
 +
 +Ryc. nr. 2. przedstawia schemat Zdarzenia. Zwróćmy uwagę na sprzężenie zwrotne - wcześniej nieopisywane zjawisko przechodzenia wrażenia otrzymanego w minione.
 +
 +
 +Ryc. nr. 3. przedstawia miejsce Zdarzenia i Patrzącego w czasoprzestrzeni.
 +
 +
 +Ryc. nr. 4. służy pokazaniu Patrzącego jako istoty wydłużającej się z biegiem czasu.
 +
 +==== 2. Hipoteza stałego położenia pryzmatu w czasoprzestrzeni. ====
 +
 +=== 2.0 Wstęp ===
 +W tym rozdziale zajmiemy się rozważaniami na temat szczególnego przypadku występowania pryzmatu - gdy jest on nieruchomy w czasoprzestrzeni.
 +
 +=== 2.1 Pryzmat µ. ===
 +Taki rodzaj pryzmatu nazywamy pryzmatem µ.
 +
 +=== 2.2 Hipoteza: ===
 +Położenie pryzmatu tego co jest µ jest stałe w czasoprzestrzeni (nie jest funkcją), stanowi punkt w przestrzeni i czasie.
 +Jest więc niedookreślonym punktem teraźniejszości:​
 +µ = P(X,Y,Z,T)
 +gdzie T, X, Y, Z = const. (patrz 1.1).
 +
 +=== 2.3 Wnioski wynikające z hipotezy: ===
 +
 +Przezeń Patrzący PP może otrzymać wrażenie otrzymane (wynik analizy obrazu przez siedlisko myśli) - może nastąpić Zdarzenie elementarne (?), tylko w przedziale czasowym ? = (T-dt,T+dt) .
 +
 +=== 2.4 Informacje dodatkowe: ===
 +
 +Warto zaznaczyć że µ nie jest PyTeCoJeT (patrz następny rozdział)
 +Warto przypomnieć że parametry µ (kąty ? i ?) nie są znane lecz są stałe dla pojedynczego pryzmatu (od nich przecież zależy obraz i wrażenie otrzymane).
 +
 +==== 3. Hipoteza stałego położenia pryzmatu w przestrzeni i jednostajnego przemieszczania w czasie. ====
 +
 +=== 3.0 Wstęp ===
 +W tym rozdziale zajmiemy się rozważaniami na temat zachowania się pryzmatu na co dzień - czyli gdy istnieje przez dłuższy czas, lecz nie porusza się w przestrzeni.
 +
 +=== 3.1 Pryzmat ?: ===
 +Tego typu pryzmat nazywamy pryzmatem ?.
 +
 +=== 3.2 Hipoteza: ===
 +Położenie pryzmatu tego co jest ? jest stałe w przestrzeni stanowi punkt w przestrzeni,​ nie jest ono jednak stałe w czasie.
 +Pryzmat typu ? jest więc funkcją czasu taką że:
 +?(t´) = µ´ = P(X,​Y,​Z,​t´)
 +gdzie X,Y,Z = const. i t´ należy do czasu życia PP.
 +
 +=== 3.3 Wnioski: ===
 +1. ? może nastąpić w dla dowolnego t´
 +2. Za każdym razem gdy nastąpi ? obraz i wrażenie otrzymane mogą być inne od poprzednich.
 +3. Pryzmat typu ? może przestać wpływać na dotąd zniekształcane obszary przestrzeni wrażeń minionych.
 +4. Może też zacząć.
 +5. Dwa pryzmaty typu ?, o przekrywającym się położeniu w przestrzeni,​ ale inaczej poruszające się w czasie mogą znaleźć się w tym samym miejscu czasoprzestrzeni. Ich wzajemne oddziaływanie może przynieść trudne do przewidzenia efekty.
 +
 +==== 4. Propozycja zasad dotyczących hipotezy słabookreślonego położenia pryzmatu w czasoprzestrzeni. ====
 +
 +=== 4.1 Wstęp ===
 +Według autorów ta hipoteza, jako najogólniejsza,​ stanowi potencjalnie najlepszy opis Pytecojeta.
 +
 +=== 4.2 Hipoteza ===
 +1. Zmienny w czasie Pytecojet ? przemieszcza się w czasoprzestrzeni,​ nie przymujemy żadnych upraszczających założeń.
 +2. Dziedzina funkcji pryzmatu jest ograniczona w czasoprzestrzeni.
 +3. Funkcja pryzmatu nie musi być ciągła, ani ograniczona,​ o czym świadczą chwilowe zaniki pamięci pod wpływem nagłych zdarzeń.
 +
 +=== 4.3 Wnioski ===
 +1. Nie wydaje się celowe budowanie hipotetycznego Pytecojeta z kilku składowych pryzmatów ?.
 +2. Pryzmaty µ i ? mogą stanowić kolejne przybliżenia pryzmatu ? 
 +
 +==== 5. Wnioski Końcowe i Proponowane Doświadczenia. ====
 +
 +=== 5.1 Koniec Prac ===
 +Na skutek wielu różnych wydarzeń prace nad teorią PyTeCoJeTa została przerwana bez zakończenia,​ tak więc nie ma wniosków, proponujemy jednak kilka doświadczeń,​ których szczegółowego opisu jednak nie zamieszczamy.
 +
 +=== 5.2 Proponowane doświadczenia ===
 +Przyszłym badaczom, entuzjastom naszych koncepcji, którzy będą skłonni rozwijać naszą teorię proponujemy następujące doświadczenia:​
 +1) Okłamać kogoś i po kilku dniach wyjawić mu prawdę. (Tworzymy zdarzenia, następnie nowy pryzmat tego co jest).
 +2) Spoglądanie na własną przeszłość i na sposób w jaki patrzyło się na swoją przeszłość w przeszłości.
 +
 +=== 5.3 Podziękowania ===
 +Dziękujemy Uniwersytetowi Warszawskiemu i L.O. 2 za doświadczenia życiowe które skłoniły nas do rozmyślań. Znajomym dalszym i bliższym przekazuję wyrazy uznania - bez was nie mieli byśmy na co patrzeć przez pryzmat.
pryzmat_tego_co_jest_teraz.txt · ostatnio zmienione: 2005/06/15 20:13 (edycja zewnętrzna)